MENU

SKC KARBON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

1) VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak SKC karbon Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“SKC karbon” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında siz değerli Ziyaretçilerimizin kişisel verisi işlenecektir. 

2) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz;

•   Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

•   Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

•   Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

•   Talep ve şikayetlerin takibi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir. 

 

3) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz mevzuat düzenlemelerinin öngördüğü kapsamda; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki kanunen yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir. 

SKC karbon kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır. 

 

4) TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, ilgili kişi tarafından beyan edilen ve ibraz edilen belge vasıtasıyla, elektronik takip ve erişim sistemleri (Örn. Kartlı geçiş sistemleri, kamera kayıtları) yöntemiyle toplanmaktadır. 

Faaliyetlerimizi yürütmek, mevzuat hükümlerine uyum sağlamak ve meşru menfaatimiz hukuki sebeplerine dayanarak sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. 

Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve bu metnin 2. ve 3. maddesinde belirtilen veri işleme şartları amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir. 

 

5) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesindeki düzenleme uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen usule göre Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklara ilişkin bilgi sahibi olabilir ve yine bu haklarınızı kullanabilirsiniz. 

•        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•        Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•        Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•        Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemi kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

6) YUKARIDA SIRALANAN HAKLARINIZA YÖNELİK BAŞVURULARINIZI:

https://www.skckarbon.com.tr/storage/skc_karbon_basvuru_formu.pdf ‘den ulaşabileceğiniz SKC Karbon Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize;

•        Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile SKC Karbon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yassıören Mahallesi Hifa Sokak No:4/2 Arnavutköy/ İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektupla,

•        Noter kanalıyla,

•        Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Skc karbon Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye bizzat başvurarak,

•        Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanarak [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek Skc Karbon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye iletebilirsiniz. 

10 Mart 2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata  esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esasa elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur.  

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmektedir. 

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunabilmesi için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınızı ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.